Báo cáo về việc thu chi quỹ lớp, quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp năm học 2020 - 2021 (có CV và biểu mầu đính kèm)

 

TRƯỜNG THPT CO MẠ

LỚP 10A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Co Mạ, ngày     tháng     năm 20    

BÁO CÁO

Về việc thu chi quỹ lớp, quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp

Năm học 2020 - 2021

          Thực hiện công văn số 1568/SGDĐT-TTr ngày 17/9/2020 của Sở Giáo dục và đào tạo Sơn La về việc thanh tra, kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021; Kế hoạch số 11/KH-THPT ngày 10/10/2020 của trường THPT Co Mạ về việc quản lý việc thu, chi tại các lớp năm học 2020 - 2021.

          Lớp 10A1 xin được báo cáo việc thu, chi, quản lý quỹ như sau

          1. Đặc điểm, tình hình lớp

          Tổng số học sinh, tình hình chung của lớp (ngắn gọn)

          Dự kiến chi:

          2. Quỹ lớp, Ban đại diện CMHS lớp

          Số tiền thu quỹ/học sinh:

          Tổng số tiền đã thu được:

          Trong đó:

                   Quỹ lớp:

                   Quỹ chi đoàn:

          Số tiền đã chi:

                   Quỹ lớp:

                    Nội dung chi (mua sắm, thăm hỏi, hỗ trợ...):

                   Quỹ chi đoàn:

                   Nội dung chi (mua sắm, thăm hỏi, hỗ trợ...):

          Còn lại:

                   Quỹ lớp:

                   Quỹ chi đoàn:

          3. Dự kiến thu thêm (nếu có, chi vào ND gì?)

          Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện việc thu chi quỹ lớp, quỹ hội CMHS của lớp 10A1 đến thời điểm báo cáo đến nhà trường.

         

ĐẠI DIỆN LỚP

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH LỚP

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 15
Năm 2021 : 6.292